نشان یا مدال معمولا شیی گرد، پهن و نازک در شکل های مختلف کمی بزرگتر از سکه های متداول است که اکثرا جنسی فلزی دارد و دارای نقش های حکاکی شده یا چاپی می باشند. و معمولا به عنوان جایزه و تشویق یا قدردانی به اشخاص یا موسسه ها در پی فعالیت علمی، دانشگاهی، ارتشی، اهدا می‌گردد. مدال‌های طراحی شده توسط هنرکده آلن در موارد زیادی به صورت کلاژ روی اوح تقدیر هم نصب می‌شوند.