پلاک پرسنلی هنرکده آلن، نمادی از معرفی شخصی و سمت شغلی آن شخص در ارگان و سازمان های مختلف است و قابلیت تولید در جنس های مختلف مانند برنج، استیل هلندی، استیل ایرانی، مولتی استایل را دارا می باشد.